Garantie

Voor al onze brijautomaten, droogvoerautomaten en aanverwante artikelen bestaat een garantietermijn na levering volgens vermelding bij het artikel. 

De garantie geldt op materiaal en constructiefouten. Oorzaken en invloeden, zoals bijvoorbeeld foutieve of slechte bevestiging, inclusief elektronische onderdelen, vallen niet onder de garantie. Drinknippels 1 jaar garantie op constructiefouten.

Voor reparatie werkzaamheden geldt een garantietermijn van 12 maanden, nadat de werkzaamheden zijn verricht. Bij reparatie of vervanging onder garantie, zullen de materialen zonder kosten franco verzonden worden. Wordt in speciale gevallen de hulp van onze servicedienst ingeroepen, dan zullen garantiewerkzaamheden kosteloos worden verricht. Wel zullen steeds de geldende voorrijtarieven en in het buitenland de reiskosten berekend worden. 

Voor onderdelen die kapot zijn gegaan, doordat de klachten te laat zijn gemeld of gerepareerd, geldt geen garantie. 

De garantie geldt slechts indien opdrachtgever en of koper aan al zijn verplichtingen, zowel financieel als anderszins, uit welke overeenkomsten dan ook voortvloeiend, heeft voldaan. 

Reparaties die door derden worden uitgevoerd, zonder schriftelijke toestemming van L. Verbakel B.V. worden nooit vergoed. 

L.Verbakel B.V. is nooit aansprakelijk voor gevolg van schade in welke vorm dan ook.
 
Alle leveringen geschieden volgens metaalunie-voorwaarden.

METAALUNIEVOORWAARDEN

Algemene voorwaarden uitgegeven door Koninklijke Metaalunie (ondernemersorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf in de metaal) aangeduid als METAALUNIEVOORWAARDEN,

gedeponeerd ter griffie van de rechtbank Rotterdam op 1 januari 2019. Uitgave van Koninklijke Metaalunie, Postbus 2600, 3430 GA Nieuwegein.© Koninklijke Metaalunie

 

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen

die een Metaalunielid doet, op alle overeenkomsten die hij sluit

en op alle overeenkomsten die hieruit voortvloeien, een en ander

voor zover het Metaalunielid aanbieder dan wel opdrachtnemer

is.

1.2. Het Metaalunielid dat deze voorwaarden gebruikt wordt

aangeduid als opdrachtnemer. De wederpartij wordt

aangeduid als opdrachtgever.

1.3. Bij strijdigheid tussen de inhoud van de tussen opdrachtgever

en opdrachtnemer gesloten overeenkomst en deze

voorwaarden, gaan de bepalingen uit de overeenkomst voor.

1.4. Deze voorwaarden mogen uitsluitend worden gebruikt door

Metaalunieleden.

Artikel 2: Aanbiedingen

2.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Opdrachtnemer heeft het

recht zijn aanbod te herroepen tot twee werkdagen nadat de

aanvaarding hem heeft bereikt.

2.2. Als opdrachtgever aan opdrachtnemer informatie verstrekt,

mag opdrachtnemer uitgaan van de juistheid en volledigheid

hiervan en zal hij zijn aanbieding hierop baseren.

2.3. De in de aanbieding genoemde prijzen zijn in euro’s uitgedrukt,

exclusief omzetbelasting en andere heffingen of belastingen

van overheidswege. De prijzen zijn verder exclusief reis-,

verblijf-, verpakkings-, opslag- en transportkosten alsmede kosten

voor laden, lossen en medewerking verlenen aan

douaneformaliteiten.

Artikel 3: Geheimhouding

3.1. Alle door of uit naam van opdrachtnemer aan opdrachtgever

verstrekte informatie (zoals aanbiedingen, ontwerpen,

afbeeldingen, tekeningen en knowhow) van welke aard en in

welke vorm dan ook, zijn vertrouwelijk en zullen niet door

opdrachtgever worden gebruikt voor enig ander doel dan ter

uitvoering van de overeenkomst.

3.2. De in lid 1 van dit artikel genoemde informatie zal door

opdrachtgever niet openbaar worden gemaakt of worden

vermenigvuldigd.

3.3. Indien opdrachtgever een van de in de lid 1 en 2 van dit artikel

genoemde verplichtingen schendt, is hij per overtreding een

direct opeisbare boete verschuldigd van € 25.000,-. Deze

boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet

worden gevorderd.

3.4. Opdrachtgever moet de in lid 1 van dit artikel genoemde

informatie op eerste verzoek, binnen een door opdrachtnemer

gestelde termijn, naar keuze van opdrachtnemer, retourneren

of vernietigen. Bij overtreding van deze bepaling is

opdrachtgever aan opdrachtnemer een onmiddellijk

opeisbare boete verschuldigd van € 1.000,- per dag. Deze

boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet

worden gevorderd.

Artikel 4: Adviezen en verstrekte informatie

4.1. Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen en

informatie van opdrachtnemer die niet direct betrekking hebben

op de opdracht.

4.2. Als opdrachtgever aan opdrachtnemer informatie verstrekt,

mag opdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomst

uitgaan van de juistheid en volledigheid hiervan.

4.3. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor elke aanspraak

van derden met betrekking tot het gebruik van door of namens

opdrachtgever verstrekte adviezen, tekeningen,

berekeningen, ontwerpen, materialen, merken, monsters, modellen

en dergelijke. Opdrachtgever zal alle door opdrachtnemer te

lijden schade, waaronder volledig gemaakte kosten voor

verweer tegen deze aanspraken, vergoeden.

Artikel 5: Levertijd / uitvoeringsperiode

5.1. Een opgegeven levertijd of uitvoeringsperiode is indicatief.

5.2. De levertijd of uitvoeringsperiode gaat pas in wanneer over

alle commerciële en technische details overeenstemming is

bereikt, alle informatie, waaronder definitieve en goedgekeurde

tekeningen en dergelijke in het bezit zijn van opdrachtnemer,

de overeengekomen (termijn)betaling is ontvangen en aan de

overige voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht is

voldaan.

5.3. Als er sprake is van:

a. andere omstandigheden dan opdrachtnemer bekend

waren toen hij de levertijd of uitvoeringsperiode opgaf, wordt de

levertijd of uitvoeringsperiode verlengd met de tijd die opdrachtnemer, met in achtneming van zijn planning, nodig

heeft om de opdracht onder deze omstandigheden uit te

voeren;

b. meerwerk wordt de levertijd of uitvoeringsperiode verlengd

met de tijd die opdrachtnemer, met in achtneming van zijn

planning, nodig heeft om de materialen en onderdelen daarvoor

te (laten) leveren en om het meerwerk te verrichten;

c. opschorting van verplichtingen door opdrachtnemer wordt

de levertijd of uitvoeringsperiode verlengd met de tijd die hij,

met inachtneming van zijn planning, nodig heeft om de

opdracht uit te voeren nadat de reden voor de opschorting

is komen te vervallen.

Behoudens tegenbewijs door opdrachtgever wordt de duur

van de verlenging van de levertijd of uitvoeringsperiode vermoed

nodig te zijn en het gevolg te zijn van een situatie als hiervoor

onder a tot en met c bedoeld.

5.4. Opdrachtgever is gehouden alle kosten die opdrachtnemer

maakt of schade die opdrachtnemer lijdt als gevolg van een

vertraging in de levertijd of uitvoeringsperiode, zoals vermeld

in lid 3 van dit artikel, te voldoen.

5.5. Overschrijding van de levertijd of uitvoeringsperiode geeft

opdrachtgever in geen geval recht op schadevergoeding of

ontbinding. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor

eventuele aanspraken van derden als gevolg van

overschrijding van de levertijd of uitvoeringsperiode.

Artikel 6: Levering en risico-overgang

6.1. Levering vindt plaats op het moment dat opdrachtnemer de

zaak op zijn bedrijfslocatie ter beschikking stelt aan opdrachtgever en aan opdrachtgever heeft meegedeeld dat de zaak

aan hem ter beschikking staat. Opdrachtgever draagt vanaf

dat moment onder meer het risico van de zaak voor opslag,

laden, transport en lossen.

6.2. Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen overeenkomen dat

opdrachtnemer voor het transport zorgt. Het risico van onder

meer opslag, laden, transport en lossen rust ook in dat geval op

opdrachtgever. Opdrachtgever kan zich tegen deze risico’s

verzekeren.

6.3. Als sprake is van inruil en opdrachtgever in afwachting van

levering van de nieuwe zaak de in te ruilen zaak onder zich

houdt, blijft het risico van de in te ruilen zaak bij opdrachtgever

tot het moment dat hij deze in het bezit heeft gesteld van

opdrachtnemer. Als opdrachtgever de in te ruilen zaak niet

kan leveren in de staat waarin deze verkeerde toen de

overeenkomst werd gesloten, kan opdrachtnemer de

overeenkomst ontbinden.

Artikel 7: Prijswijziging

Opdrachtnemer mag een stijging van kostprijsbepalende

factoren, die is opgetreden na het sluiten van de overeenkomst, aan

opdrachtgever doorberekenen. Opdrachtgever is gehouden

de prijsstijging op eerste verzoek van opdrachtnemer te

voldoen.

Artikel 8: Overmacht

8.1. Een tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen kan aan

opdrachtnemer niet worden toegerekend, indien deze

tekortkoming het gevolg is van overmacht.

8.2. Onder overmacht wordt onder meer verstaan de omstandigheid

dat door opdrachtnemers ingeschakelde derden zoals

leveranciers, onderaannemers en transporteurs, of andere

partijen waarvan opdrachtgever afhankelijk is, niet of niet tijdig

voldoen aan hun verplichtingen, weersomstandigheden,

natuurgeweld, terrorisme, cybercriminaliteit, verstoring van

digitale infrastructuur, brand, stroomstoring, verlies, diefstal of

verloren gaan van gereedschappen, materialen of informatie,

wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen en import- of

handelsbeperkingen.

8.3. Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten als hij door overmacht tijdelijk is

verhinderd zijn verplichtingen jegens opdrachtgever na te

komen. Als de overmachtsituatie is vervallen, komt opdrachtnemer zijn verplichtingen na zodra zijn planning het toelaat.

8.4. Indien er sprake is van overmacht en nakoming blijvend onmogelijk is of wordt, dan wel de tijdelijke overmachtssituatie meer

dan zes maanden heeft geduurd, is opdrachtnemer bevoegd de

overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te

ontbinden. Opdrachtgever is in die gevallen bevoegd de

overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, maar alleen

voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen door

opdrachtnemer.

8.5. Partijen hebben geen recht op vergoeding van de als gevolg van

de overmacht, opschorting of ontbinding in de zin van dit artikel

geleden of te lijden schade.

Artikel 9: Omvang van het werk

9.1. Opdrachtgever moet ervoor zorgen dat alle vergunningen, ontheffingen en andere beschikkingen die noodzakelijk zijn om het

werk uit te voeren tijdig zijn verkregen. Opdrachtgever is verplicht

op eerste verzoek van opdrachtnemer een afschrift van de

hiervoor genoemde bescheiden aan hem toe te zenden.

9.2. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, omvat het werk niet:

a. grond-, hei-, hak-, breek-, funderings-, metsel-, timmer-,

stukadoors-, schilder-, behangers-, herstelwerk of ander

bouwkundig werk;

b. het realiseren van aansluitingen van gas, water, elektriciteit,

internet of andere infrastructurele voorzieningen;

c. maatregelen ter voorkoming of beperking van schade aan of

diefstal of verlies van op of bij de werkplek aanwezige zaken;

d. afvoer van materialen, bouwstoffen of afval;

e. verticaal en horizontaal transport;

Artikel 10: Meerwerk

10.1. Wijzigingen in het werk resulteren in ieder geval in meerwerk als:

a. er sprake is van een wijziging in het ontwerp, de specificaties

of het bestek;

b. de door opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid;

c. geschatte hoeveelheden meer dan 5% afwijken.

10.2. Meerwerk wordt berekend op basis van de prijsbepalende

factoren die gelden op het moment dat het meerwerk wordt

verricht. Opdrachtgever is gehouden de prijs van het meerwerk

op eerste verzoek van opdrachtnemer te voldoen.

Artikel 11: Uitvoering van het werk

11.1. Opdrachtgever zorgt ervoor dat opdrachtnemer zijn werkzaamheden ongestoord en op het overeengekomen tijdstip kan

verrichten en dat hij bij de uitvoering van zijn werkzaamheden de

beschikking krijgt over de benodigde voorzieningen, zoals:

a. gas, water, elektriciteit en internet;

b. verwarming;

c. afsluitbare droge opslagruimte;

d. op grond van de Arbowet en -regelgeving voorgeschreven

voorzieningen.

11.2. Opdrachtgever draagt het risico en is aansprakelijk voor schade

aan en diefstal of verlies van zaken van opdrachtnemer,

opdrachtgever en derden, zoals gereedschappen, voor het

werk bestemde materialen of bij het werk gebruikt materieel, die

zich bevinden op of nabij de plaats waar de werkzaamheden

worden verricht of op een andere overeengekomen plaats.

11.3. Onverminderd het bepaalde in lid 2 van dit artikel, is opdrachtgever gehouden zich adequaat te verzekeren tegen de

in dat lid genoemde risico’s. Opdrachtgever dient daarnaast te

zorgen voor verzekering van het werkrisico van te gebruiken

materieel. Opdrachtgever dient opdrachtnemer op eerste

verzoek een kopie van de betreffende verzekering(en) en een

bewijs van betaling van de premie te sturen. Als er sprake is van

schade, is opdrachtgever verplicht dit onverwijld bij zijn

verzekeraar te melden ter verdere behandeling en afwikkeling.

Artikel 12: Oplevering van het werk

12.1. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd in de volgende

gevallen:

a. als opdrachtgever het werk heeft goedgekeurd;

b. als het werk door opdrachtgever in gebruik is genomen. Neemt

opdrachtgever een deel van het werk in gebruik dan wordt dat

gedeelte als opgeleverd beschouwd;

c. als opdrachtnemer schriftelijk aan opdrachtgever heeft

meegedeeld dat het werk is voltooid en opdrachtgever niet

binnen 14 dagen na de dag van de mededeling schriftelijk

kenbaar heeft gemaakt dat het werk niet is goedgekeurd;

d. als opdrachtgever het werk niet goedkeurt op grond van kleine

gebreken of ontbrekende onderdelen die binnen 30 dagen

kunnen worden hersteld of nageleverd en die ingebruikname

van het werk niet in de weg staan.

12.2. Keurt opdrachtgever het werk niet goed, dan is hij verplicht dit

onder opgave van redenen schriftelijk kenbaar te maken aan

opdrachtnemer. Opdrachtgever dient opdrachtnemer in de

gelegenheid te stellen het werk alsnog op te leveren.

12.3. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van

derden voor schade aan niet opgeleverde delen van het werk

veroorzaakt door het gebruik van reeds opgeleverde delen van

het werk.

Artikel 13: Aansprakelijkheid

13.1. In geval van een toerekenbare tekortkoming is opdrachtnemer

gehouden zijn contractuele verplichtingen, met inachtneming van

artikel 14, alsnog na te komen.

13.2. De verplichting van opdrachtnemer tot het vergoeden van schade

op grond van welke grondslag ook, is beperkt tot die schade

waartegen opdrachtnemer uit hoofde van een door of ten

behoeve van hem gesloten verzekering is verzekerd. De omvang

van deze verplichting is echter nooit groter dan het bedrag dat in

het betreffende geval onder deze verzekering wordt uitbetaald.

13.3. Als opdrachtnemer om welke reden dan ook geen beroep

toekomt op lid 2 van dit artikel, is de verplichting tot het vergoeden

van schade beperkt tot maximaal 15% van de totale opdrachtsom

(exclusief btw). Als de overeenkomst bestaat uit onderdelen of

deelleveringen, is deze verplichting beperkt tot maximaal 15%

(exclusief btw) van de opdrachtsom van dat onderdeel of die

deellevering. In geval van duurovereenkomsten is de verplichting

tot het vergoeden van schade beperkt tot maximaal 15%

(exclusief btw) van de verschuldigde op-drachtsom over de

laatste twaalf maanden voorafgaand aan de

schadeveroorzakende gebeurtenis.

13.4. Niet voor vergoeding in aanmerking komen:

a. gevolgschade. Onder gevolgschade wordt onder meer

verstaan stagnatieschade, productieverlies, gederfde winst,

boetes, transportkosten en reis- en verblijfkosten;

b. opzichtschade. Onder opzichtschade wordt onder andere

verstaan schade die door of tijdens de uitvoering van het werk

wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan

zaken die zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar

wordt gewerkt;

c. schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid

van hulppersonen of niet leidinggevende ondergeschikten

van opdrachtnemer.

Opdrachtgever kan zich indien mogelijk tegen deze schades

verzekeren.

13.5. Opdrachtnemer is niet gehouden tot het vergoeden van schade

aan door of namens opdrachtgever aangeleverd materiaal als

gevolg van een niet deugdelijk uitgevoerde bewerking.

13.6. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken

van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van

een gebrek in een product dat door opdrachtgever aan een

derde is geleverd en waarvan de door opdrachtnemer

geleverde producten of materialen onderdeel uit maken.

Opdrachtgever is gehouden alle voor opdrachtnemer in dit

verband geleden schade waaronder de (volledige) kosten van

verweer te vergoeden.

Artikel 14: Garantie en overige aanspraken

14.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, staat opdrachtnemer voor een periode van zes maanden na (op)levering in

voor de goede uitvoering van de overeengekomen prestatie, zoals in

de volgende artikelleden nader wordt uitgewerkt.

14.2. Als partijen afwijkende garantievoorwaarden zijn overeengekomen, is het bepaalde in dit artikel onverminderd van toepassing,

tenzij dit in strijd is met die afwijkende garantievoorwaarden.

14.3. Als de overeengekomen prestatie niet deugdelijk is uitgevoerd,

zal opdrachtnemer binnen redelijke termijn de keuze maken of hij

deze alsnog deugdelijk uitvoert of opdrachtgever crediteert voor

een evenredig deel van de opdrachtsom.

14.4. Kiest opdrachtnemer voor het alsnog deugdelijk uitvoeren van de

prestatie, bepaalt hij zelf de wijze en het tijdstip van uitvoering.

Opdrachtgever moet opdrachtnemer in alle gevallen hiertoe de

gelegenheid bieden. Bestond de overeengekomen prestatie

(mede) uit het bewerken van door opdrachtgever aangeleverd

materiaal, dan dient opdrachtgever voor eigen rekening en risico

nieuw materiaal aan te leveren.

14.5. Onderdelen of materialen die door opdrachtnemer worden

hersteld of vervangen, moeten door opdrachtgever aan hem

worden toegezonden.

14.6 Voor rekening van opdrachtgever komen:

a. alle transport- of verzendkosten;

b. kosten voor demontage en montage;

c. reis- en verblijfkosten en reisuren.

14.7. Opdrachtnemer is pas gehouden uitvoering te geven aan de

garantie als opdrachtgever aan al zijn verplichtingen heeft

voldaan.

14.8. a. Garantie is uitgesloten voor gebreken die het gevolg zijn van:

− normale slijtage;

− onoordeelkundig gebruik;

− niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;

− installatie, montage, wijziging of reparatie door opdrachtgever

of door derden;

− gebreken aan of ongeschiktheid van zaken afkomstig van, of

voorgeschreven door opdrachtgever;

− gebreken aan of ongeschiktheid van door opdrachtgever

gebruikte materialen of hulpmiddelen.

b. Geen garantie wordt gegeven op:

− geleverde zaken die niet nieuw waren op het moment van

levering;

− het keuren en repareren van zaken van opdrachtgever;

− onderdelen waarvoor fabrieksgarantie is verleend.

14.9. Het bepaalde in lid 3 tot en met 8 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing bij eventuele aanspraken van opdrachtgever op grond van wanprestatie, non-conformiteit of welke

andere grondslag dan ook.

Artikel 15: Klachtplicht

15.1. Opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen beroep

meer doen, als hij hierover niet binnen veertien dagen nadat hij het

gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken,

schriftelijk bij opdrachtnemer heeft geklaagd.

15.2. Opdrachtgever moet klachten over de factuur, op straffe van verval

van alle rechten, binnen de betalingstermijn schriftelijk bij

opdrachtnemer hebben ingediend. Als de betalingstermijn

langer is dan dertig dagen, moet opdrachtgever uiterlijk binnen

dertig dagen na factuurdatum schriftelijk hebben geklaagd.

Artikel 16: Niet afgenomen zaken

16.1. Opdrachtgever is verplicht na afloop van de levertijd of uitvoeringsperiode de zaak of zaken die onderwerp is of zijn van de

overeenkomst op de overeengekomen plaats feitelijk af te nemen.

16.2. Opdrachtgever dient kosteloos alle medewerking te verlenen om

opdrachtnemer tot aflevering in staat te stellen.

16.3. Niet afgenomen zaken worden voor rekening en risico van

opdrachtgever opgeslagen.

16.4. Bij overtreding van het bepaalde uit lid 1 of 2 van dit artikel is

opdrachtgever, nadat opdrachtnemer hem in gebreke heeft

gesteld, aan opdrachtnemer per overtreding een boete verschuldigd van € 250,- per dag met een maximum van

€ 25.000,-.Deze boete kan naast schadevergoeding op grond

van de wet worden gevorderd.

Artikel 17: Betaling

17.1. Betaling wordt gedaan op de plaats van vestiging van opdrachtnemer of op een door opdrachtnemer aan te wijzen

rekening.

17.2. Tenzij anders overeengekomen vindt betaling plaats binnen 30

dagen na factuurdatum.

17.3. Als opdrachtgever zijn betalingsverplichting niet nakomt, is hij

verplicht om, in plaats van betaling van de overeengekomen

geldsom, te voldoen aan een verzoek van opdrachtnemer om

inbetalinggeving.

17.4. Het recht van opdrachtgever om zijn vorderingen op opdrachtnemer te verrekenen of om de nakoming van zijn verplichtingen

op te schorten is uitgesloten, tenzij er sprake is van surseance

van betaling of faillissement van opdracht-nemer of de wettelijke

schuldsanering op opdrachtnemer van toepassing is.

17.5. Ongeacht of opdrachtnemer de overeengekomen prestatie

volledig heeft uitgevoerd, is alles wat opdrachtgever uit hoofde van

de overeenkomst aan hem verschuldigd is of zal zijn onmiddellijk

opeisbaar als:

a. een betalingstermijn is overschreden;

b. opdrachtgever niet voldoet aan zijn verplichtingen uit artikel 16;

c. het faillissement of de surseance van betaling van opdrachtgever is aangevraagd;

d. beslag op zaken of vorderingen van opdrachtgever wordt

gelegd;

e. opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd;

f. opdrachtgever (natuurlijk persoon) het verzoek doet te

worden toegelaten tot de wettelijke schuldsanering, onder

curatele wordt gesteld of is overleden.

17.6. Opdrachtgever is in geval van vertraging in de voldoening van

een geldsom rente over die geldsom aan opdrachtnemer

verschuldigd met ingang van de dag volgend op de dag die is

overeengekomen als uiterste dag van betaling tot en met de dag

waarop opdrachtgever de geldsom heeft voldaan. Als partijen

geen uiterste dag van betaling zijn overeengekomen is de

rente verschuldigd vanaf 30 dagen na opeisbaarheid. De

rente bedraagt 12% per jaar, maar is gelijk aan de wettelijke

rente als deze hoger is. Bij de renteberekening wordt een

gedeelte van de maand gezien als een volle maand. Telkens

na afloop van een jaar wordt het bedrag waarover de rente wordt

berekend vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde

rente.

17.7. Opdrachtnemer is bevoegd zijn schulden aan

opdrachtgever te verrekenen met vorderingen van aan

opdrachtnemer gelieerde ondernemingen op opdrachtgever.

Daarnaast is op-drachtnemer bevoegd zijn vorderingen op

opdrachtgever te verrekenen met schulden die aan

opdrachtnemer gelieerde ondernemingen hebben aan

opdrachtgever. Verder is op-drachtnemer bevoegd zijn

schulden aan opdrachtgever te verrekenen met vorderingen

op aan opdrachtgever gelieerde ondernemingen. Onder

gelieerde ondernemingen wordt verstaan: alle

ondernemingen die behoren tot dezelfde groep, in de zin van

artikel 2:24b BW en een deelneming in de zin van artikel 2:24c

BW.

17.8. Indien betaling niet tijdig heeft plaatsgevonden is opdrachtgever aan opdrachtnemer alle buitengerechtelijke kosten

verschuldigd met een minimum van € 75,-.

Deze kosten worden berekend op basis van de volgende

tabel (hoofdsom incl. rente):

over de eerste € 3.000,- 15%

over het meerdere tot € 6.000,- 10%

over het meerdere tot € 15.000,- 8%

over het meerdere tot € 60.000,- 5%

over het meerdere vanaf € 60.000,- 3%

De werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten zijn

verschuldigd, als deze hoger zijn dan uit bovenstaande

berekening volgt.

17.9. Als opdrachtnemer in een gerechtelijke procedure geheel of

grotendeels in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die hij in

verband met deze procedure heeft gemaakt voor rekening van

opdrachtgever.

Artikel 18: Zekerheden

18.1. Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is

opdrachtgever verplicht op eerste verzoek van

opdrachtnemer, naar diens oordeel, voldoende zekerheid

voor betaling te verstrekken. Als opdrachtgever hier niet

binnen de gestelde termijn aan voldoet, raakt hij direct in

verzuim. Opdrachtnemer heeft in dat geval het recht de

overeenkomst te ontbinden en zijn schade op opdrachtgever

te verhalen.

18.2. Opdrachtnemer blijft eigenaar van geleverde zaken zolang

opdrachtgever:

a. niet heeft voldaan aan zijn verplichtingen uit enige

overeenkomst met opdrachtnemer;

b. vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van

bovengenoemde overeenkomsten, zoals schade,

boete, rente en kosten, niet heeft voldaan.

18.3. Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud

rust, mag opdrachtgever deze buiten zijn normale

bedrijfsuitoefening niet bezwaren of vervreemden. Dit beding

heeft goederenrechtelijke werking.

18.4. Nadat opdrachtnemer zijn eigendomsvoorbehoud heeft

ingeroepen, mag hij de geleverde zaken terughalen.

Opdrachtgever zal daartoe alle medewerking verlenen.

18.5. Als opdrachtgever, nadat de zaken conform de overeenkomst

door opdrachtnemer aan hem zijn geleverd, aan zijn

verplichtingen heeft voldaan, herleeft het

eigendomsvoorbehoud ten aanzien van deze zaken als

opdrachtgever zijn verplichtingen uit een later gesloten

overeenkomst niet nakomt.

18.6. Opdrachtnemer heeft op alle zaken die hij van opdrachtgever

uit welke hoofde ook onder zich heeft of zal krijgen en voor alle

vorderingen die hij op opdrachtgever heeft of mocht krijgen een

pandrecht en een retentierecht.

Artikel 19: Rechten van intellectuele eigendom

19.1. Opdrachtnemer wordt aangemerkt als respectievelijk maker,

ontwerper of uitvinder van de in het kader van de overeenkomst

tot stand gebrachte werken, modellen of vindingen.

Opdrachtnemer heeft daarom het exclusieve recht een

octrooi, merk of model aan te vragen.

19.2. Opdrachtnemer draagt bij de uitvoering van de overeenkomst

geen intellectuele eigendomsrechten over aan

opdrachtgever.

19.3. Indien de door opdrachtnemer te leveren prestatie (mede)

bestaat uit de levering van computerprogrammatuur, wordt de

broncode niet aan opdrachtgever overgedragen.

Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend ten behoeve van het

normaal gebruik en behoorlijke werking van de zaak een nietexclusieve, wereldwijde en eeuwigdurende gebruikerslicentie

op de computerprogrammatuur. Het is opdrachtgever niet

toegestaan om de licentie over te dragen of om een

sublicentie af te geven. Bij verkoop van de zaak door

opdrachtgever aan een derde, gaat de licentie van

rechtswege over op de verkrijger van de zaak.

19.4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die

opdrachtgever lijdt als gevolg van een inbreuk op intellectuele

eigendomsrechten van derden. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor elke aanspraak van derden met betrekking

tot een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten.

Artikel 20: Overdracht van rechten of verplichtingen

Opdrachtgever kan rechten of verplichtingen uit hoofde van

enig artikel uit deze algemene voorwaarden of de

onderliggende overeenkomst(en) niet overdragen of verpanden,

behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van

opdrachtnemer. Dit beding heeft goederenrechtelijke werking.

Artikel 21: Opzeggen of annuleren van de overeenkomst

21.1. Opdrachtgever is niet bevoegd de overeenkomst op te

zeggen of te annuleren, tenzij opdrachtnemer daarmee

instemt. Bij instemming van opdrachtnemer, is opdrachtgever

aan opdrachtnemer een direct opeisbare vergoeding

verschuldigd ter hoogte van de overeengekomen prijs, minus de

besparingen die voor opdrachtnemer uit de beëindiging

voortvloeien. De vergoeding bedraagt minimaal 20% van de

overeengekomen prijs.

21.2. Wanneer de prijs afhankelijk is gesteld van de werkelijk door

opdrachtnemer te maken kosten (regiebasis), wordt de

vergoeding als bedoeld in het eerste lid van dit artikel begroot op de

som van de kosten, arbeidsuren en winst, die opdrachtnemer

naar verwachting over de gehele opdracht zou hebben

gemaakt.

Artikel 22: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

22.1. Het Nederlands recht is van toepassing.

22.2. Het Weens koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing,

evenmin als enige andere internationale regeling waarvan uitsluiting

is toegestaan.

22.3. De Nederlandse burgerlijke rechter die bevoegd is in de

vestigingsplaats van opdrachtnemer neemt kennis van

geschillen. Opdrachtnemer mag van deze

bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke

bevoegdheidsregels hanteren.

 

Copyright 2022 L. Verbakel BV